มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาทางวิชาการชำระประวัติศาสตร์มวยไทย   ประเด็น: บทบาทของมวยไทยต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ ” พร้อมผลักดันให้เป็นมรดกโลก

11 พ.ย. 63  วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาทางวิชาการชำระประวัติศาสตร์มวยไทย   ประเด็น: บทบาทของมวยไทยต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ ศูนย์พหุวัฒนธรรม และนวัตกรรมทางสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมวยและการกีฬาระดับสากล, ร้อยตรี สมบัติ  บัญชาเมฆ (บัวขาว) นักมวยชื่อดังระดับโลก และว่าที่ร้อยโท ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัทบัญชาเมฆ จำกัด ร่วมเสวนา โดยมีสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ  มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น 2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ กล่าวว่า “ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย  และมวยไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีบทบาทต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะในหลายมิติ อาทิ มวยไทยในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการส่งออก บทบาทมวยไทยต่อเศรษฐกิจการกีฬา และเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเกิดประโยชน์ในวงกว้าง วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณะ จึงได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อชำระประวัติศาสตร์มวยไทย ประเด็น: บทบาทของมวยไทยต่อการบริหารการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ  ได้วิเคราะห์บทบาทของมวยไทย ชำระประวัติศาสตร์มวยไทยให้เห็นผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับมวยไทยอันจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน และพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยสู่สากล”

นอกจากนั้นในเวทีการเสวนาครั้งนี้ ยังได้มีการชำระประวัติศาสตร์มวยไทย เพื่อหาแนวทางผลักดันสู่การเป็นมรดกโลก และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งตรงกับวันมวยไทย ทางคณะทำงานจะเตรียมยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ กระทรวงวัฒนธรรม  เพื่อผลักดันให้มวยไทยเป็นมรดกโลก อาจจะผลักดันให้กีฬามวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกอีกด้วย 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here