ชียงใหม่ออกประกาศจังหวัดตั้งอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sports City)  เป็นศูนย์กลางกีฬาในภูมิภาค

            27 ก.พ. 63 รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า นายคมสัน สุวรรณอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City   ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ เนื่องมาจากว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็นเมืองกีฬาประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายของกระทวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศในด้านอุตสาหกรรมกีฬา  กีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเมืองกีฬา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค  ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

            ในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City   ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แต่งตั้งให้ พล.อ.เจน คีรีทวีป เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ประกอบด้วย อนุกรรมการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย อนุกรรมการด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อนุกรรมการด้านการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ  อนุกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว โดยให้อนุกรรมการแต่ละด้านนั้นประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์  โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล แสดงผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด ทั้งด้านนโยบาย การบริการจัดการ นักกีฬา บุคลากรกรผู้เกี่ยวข้องกับกีฬา โครงสร้างพื้นฐานและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬา  รวมถึงจัดทำแผนการจัดกิจกรรม กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมในแต่ละปีพร้อมรายละเอียด ได้แก่ชื่อกิจกรรม งบประมาณในการจัดกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

            ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City   ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี วันที่ 25 ก.พ.63 พล.อ.เจน  คีรีทวีป ประธานกรรมการที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงข้อประกาศของจังหวัดและการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา หรือ Sports City   ประจำปีงบประมาณ 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here